Πολιτική Ποιότητας

Η παρούσα πολιτική παρέχει το πλαίσιο για την υλοποίηση των ποιοτικών αρχών, ώστε η
AIR INDUSTRIAL – Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, να επιτυγχάνει τους στόχους της.

Η Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. επιδιώκει να εφαρμόζει τις κατάλληλες διεργασίες σε ότι
αφορά τις αγορές, τις πωλήσεις, τις επισκευές και τις συντηρήσεις, σε τέτοιο βαθμό, ώστε:

 • να διασφαλίζει ότι αυτές οι διεργασίες είναι επαρκείς, αποτελεσματικές και
  ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών της (εσωτερικά και εξωτερικά)
 • να ενθαρρύνει την καινοτομία και την ανάμιξη των εργαζομένων και
 • να ενθαρρύνει τη συνεχή βελτίωση στις διεργασίες που υποστηρίζουν τις
  δραστηριότητες της

Η Πολιτική εφαρμόζεται στην κατεύθυνση της διασφάλισης, ότι οι δραστηριότητες:

 • είναι σύμφωνες με τη σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, τους σχετικούς
  κανονισμούς και πολιτικές, όπως:

  • τους τοπικούς κανονισμούς που έχουν εφαρμογή στην εταιρεία
  • τους διεθνείς κανονισμούς, κανόνες και πρότυπα
  • το ελληνικό και διεθνές πρότυπο για την ποιότητα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
 • πραγματοποιούνται από ικανό προσωπικό, το οποίο έχει εμπεδώσει το ρόλο του και τις
  αρμοδιότητες του στην παροχή των υπηρεσιών της Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
 • διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση τους και
 • υπόκεινται σε κατάλληλη ανασκόπηση ως προς την καταλληλότητα και επάρκεια τους

Η Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δεσμεύεται ότι:

 • ανασκοπεί και καταγράφει τις διεργασίες λειτουργίας και τις οδηγίες εργασίας και
  επιβεβαιώνει ότι παραμένουν σε ισχύ, είναι διαθέσιμες και έχουν γίνει κατανοητές από το
  προσωπικό
 • εφαρμόζει και παρακολουθεί την απόδοση σημαντικών και μετρήσιμων στόχων
 • αναγνωρίζει και ικανοποιεί τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού, παρέχοντας
  συνεχή επιμόρφωση
 • ανασκοπεί την παροχή πόρων και επιβεβαιώνει ότι καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις
 • επικοινωνεί με τους πελάτες, ώστε να κατανοεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και
  προσδιορίζει το επίπεδο ικανοποίησης τους
 • Όλο το προσωπικό και οι εργαζόμενοι στη Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε είναι υπεύθυνοι
  να εκτελούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και το σύστημα διοίκησης
  της εταιρείας
 • Οι επικεφαλείς των Τμημάτων της εταιρείας είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση και την
  παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας πολιτικής, στα πλαίσια των τομέων
  αρμοδιότητας τους
 • Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι αρμόδιος να παρέχει τις μεθόδους, τις
  διεργασίες, την ειδίκευση και την εν γένει υποστήριξη και συμβουλή στους υπόλοιπους
  εργαζομένους, ώστε αυτοί να υλοποιούν την πολιτική και να επιτυγχάνουν τους στόχους της Γ.
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
 • Υπεύθυνοι για την υλοποίηση της παρούσας πολιτικής είναι ο Γενικός Διευθυντής, οι
  επικεφαλείς των Τμημάτων και όλο το προσωπικό.

Ο Γενικός Διευθυντής